Lach & Partnerzy

logo-meta                     acccl-kopia


Badanie profilu osobowości MBTI® (Myers-Briggs Type Indicator® )

 

Narzędzie wykorzystywane w Europie Zachodniej i USA, w firmach o wysokiej kulturze organizacyjnej i świadomych rozwoju firmy, poprzez rozwój swoich pracowników. MBTI® określa psychologiczne preferencje osób, dzięki czemu, wynik testu staje się fundamentalną informacją do pracy nad rozwojem.

Badanie MBTI® przekłada się na pracę indywidualną z człowiekiem, ułatwia planowanie ścieżki kariery i rozwoju indywidualnego pracowników, kreuje

nowe, świadome relacje i podnosi poziom efektywnej komunikacji pomiędzy osobami, określa strukturę relacji pomiędzy osobami w zespole

i zrozumienie ról spójnych z danym typem osobowości, w całokształcie przekłada się na rozwój organizacji.

 

Profil osobowości osoby badanej powstaje w oparciu o indywidualne odpowiedzi, wynikiem których jest zidentyfikowanie jednego z 16 typów

osobowości, który najlepiej opisuje osobę wypełniającą kwestionariusz.

 

Typ osobowości opisuje preferencje osoby w czterech różnych kategoriach, gdzie w każdej z kategorii opisane są dwie przeciwstawne cechy.

 

Kategoria dotycząca koncentrowania uwagi – Ekstrawersja (E) czy Introwersja (I)

Kategoria związana z przyswajaniem danych, z odczytywaniem informacji, – Poznanie (S) czy Intuicja (N)

Kategoria decyzyjności; w oparciu o co podejmujemy decyzję w życiu, pracy - Myślenie (T) czy Odczuwanie (F)

Kategoria odbioru świata - Ocena (J) czy Obserwacja (P)

Extraversion (E) Introversion (I) Sensing (S) Intuition (N) Thinking (T) Feeling (F) Judging (J) czy Perceiving (P)

 

Dzięki czterem głównym kategoriom, powstał uniwersalny 4 literowy kod opisujący dany typ psychologiczny, z którym co roku zapoznaje się ponad 2 miliony nowych osób. Kod ten powstaje poprzez wybór jednej z preferencji z każdego z 4 powyższych wymiarów.

Z czterech głównych kategorii, zyskujemy jedną cechę i ich kombinacja tworzy nasz profil.

 

16 typów osobowości MBTI®

 

ISTJ

 

ISFJ

INFJ

INTJ

ISTP

 

ISFP

INFP

INTP

ESTP

 

ESFP

ENFP

ENTP

ESTP

 

ESFJ

ENFJ

ENTJ

 

 

Wszystkie typy są RÓWNE. Celem poznania różnych typów osobowości jest zrozumienie i wdzięczność za różnorodność, która zdarza się wśród ludzi.

 

Wszystkie typy są RÓWNE, wszystkie typy są równie pożądane w organizacji jaką jest firma i w życiu prywatnym. Poprzez rozpoznanie typów

w zespole i firmie dążymy do stworzenia równowagi, efektywności i produktywności. Należy pamiętać i zwracamy na to szczególną uwagę, że MBTI® nie jest narzędziem do oceny cech charakteru czy poziomu zdolności.

Wartość i wiarygodność badania MBTI® pozwala na wzbogacenie naszej świadomości i wprowadza akceptację dla innych eksponowanych cech przez osoby

pozostające w interakcji. Każda osoba w grupie jest tak samo wartościowa i tak samo ważny jest jej punkt postrzegania świata, rzeczy, sprawy.

 

Najważniejszym aspektem wykonania badania MBTI® jest teoria i dowody, że wszystkie typy osobowości mają wartość.

Zrozumienie różnorodności podejścia do tej samej sytuacji, nawet jak nie jest to zgodne z naszym oczekiwaniem, staje się

efektywne.

 

Różne preferencje do kierowania swojej energii, różne sposoby zbierania informacji, różne sposoby reagowania czy podejmowania ryzyka działań. Pogłębianie

świadomości na temat naturalnego, właściwego dla danego pracownika stylu pracy rozwija i przyspiesza działania.

Pokazanie mocnych stron zawodowego funkcjonowania i oddanie atencji obszarom wymagających świadomego wsparcia, przyczynia się do rozwoju

indywidualnego i całej organizacji. Różnorodność komunikowania się, wpływa na bardziej efektywne formy budowania relacji.

Wiedza z badania MBTI® kreuje możliwość skutecznego inicjowania motywacji adekwatnie z preferencjami pracowników.

 

MBTI® uczy akceptacji, akceptacji, akceptacji.

 

Ponadto badanie MBTI® jest doskonałym wstępem do pracy coachingowej.

Badanie MBTI® pogłębia samoświadomość tego kim jestem, jakie mam marzenia, jak buduję moje sukcesy, jaki jest mój potencjał, dokąd idę i jak kreuję

swoją rzeczywistość, gdzie są moje mocne i słabe strony etc.; są to jedne ze składowych budujących moją tożsamość.

Badanie jest dostępne w języku polskim. Badania wykonuje się on-line, zajmuje ok. 1 godziny, następnie osoba wypełniająca test otrzymuje feedback

i podejmujemy wspólnie decyzję o pracy coachingowej lub tworzymy plan działań i aktywności do dalszego rozwoju.

 

 

Opracowanie©: Ewa Magdalena Lach