Lach & Partnerzy

logo-meta                     acccl-kopia


Badanie 360 ˚ pozwala przyjrzeć się kompetencjom pracowników, zwiększa samoświadomość i jest narzędziem wpływającym

oraz stymulującym rozwoj własny pracowników.

 

Raport z badania 360 stopni jest narzędziem, z którego może wynikać wiele działań. 

 

Pozwala ocenić poziom poszczególnych kompetencji i stworzyć program ich rozwoju.

Pozwala na podniesienie samoświadomości pracowników i zwiększenie odpowiedzialności.

Pozwala na optymalizację działań mających na celu rozwój pracowników i wzrost organizacji.

Stwarza bazę do zoptymalizowanego, celowego działania coachingowego czy warsztatowego.

 

Ocena 360 stopni może być wykonywana kilka razy w czasie kariery. Pracownicy przyjaźnie i pozytywnie przechodzą przez proces ewaluacji rozwijania

słabych stron i intensyfikowania mocnych. W ekologiczny sposób, raport przedstawia obszary wymagające atencji. Dzięki powtarzalności badania, możemy

obserwować zmianę i progres. Pracownicy odkrywają swoją własną motywację.

 

Arkusz do przeprowadzanie badania 360 stopni uwzględnia osoby na różnym poziomie organizacji i jak i ich bezpośrednią i pośrednią zależność z osobami

z różnych departamentów. Celem jest określenie efektywności pełnionej roli na badanym stanowisku. Kompetencje dla poszczególnych

stanowisk są definiowane i doprecyzowywane poprzez określenie zachowań świadczących o występowaniu danej kompetencji. W oparciu o specyfikę

kompetencji, opracowywany jest kwestionariusz badawczy, który w tej samej formie jest udostępniany wszystkim objętym badaniem osobom.

 

Po przeprowadzeniu oceny 360 stopni, określamy obszary, w których otrzymany rezultat jest zgodny, wyższy lub niższych od zdefiniowanych kompetencji.

Średnia staje się wypadkową do interpretacji i oceny danej kompetencji. Raport przedstawia wyniki zarówno w formie graficznej jak i opisowej, co zapewnia

transparentną interpretację dla każdego z odbiorców. Ciekawa część badania 360 stopni opiera się na porównaniu samooceny osoby badanej versus osoby

ze środowiska pracy w różnych zależnościach, konfiguracjach.

 

Badanie ma służyć stworzeniu materiału, który przyczyni się do zaplanowania rozwoju danego pracownika w oparciu o trening, warsztat

czy coaching. Badanie 360 stopni jest także źródłem informacji o predyspozycjach pracownika i jest wsparciem dla osób decyzyjnych przy planowaniu

ścieżki kariery i rozwoju talentów.

 

Szczególną uwagę przy badaniu 360 stopni należy zwrócić na fakt, że badanie opera się o subiektywne opinie, oceny pracowników czy współpracowników.

Niezależnie od wyniku badania, ważnym jest aby pamiętać, jak  wartościowego zbioru danych dostarcza wykonanie badania. Ponadto, należy zachować

uczciwość interpretacji wyników przy pracy z pracownikiem/badanym, pamiętając, że wyniki są wypadkową opinii innych o nas, czyli o osobie, dla której

badanie 360 stopni zostało wykonane.

 

Podsumowując, ocena 360 – używamy do: 

 

Pomiaru kompetencji

Motywacji pracowników

Zarządzania kompetencjami 

Budowania kultury organizacyjnej

Tworzenia strategii rozwoju pracowników

Planowaniu zoptymalizowanych szkoleń, warsztatów, coachingów

 

Korzystanie z oceny 360 stopni, jest jedną z wartości oferowanych przez Firmę Pracownikom, w dbałości o bezpieczeństwo

i ekologię, firma partycypuje we wzroście pracowników.

 

Opracowanie©: Ewa Magdalena Lach