Lach & Partnerzy

logo-meta                     acccl-kopia


 

 

  

”METAMORFOZY ŚWIADOMOŚCI

 

POTĘGA WARTOŚCI

GŁĘBIA EMOCJI

SIŁA KOMPETENCJI

BEZMIAR PRZEKONAŃ

INSPIRUJĄCE PYTANIA

 

Uczyń swoje życie niezwykłym!

 

NARZĘDZIE SKŁADA SIĘ Z ZESTAWU KART: 

 

POTĘGA WARTOŚCI™,  GŁĘBIA EMOCJI™,  SIŁA KOMPETENCJI™, BEZMIAR PRZEKONAŃ™, INSPIRUJĄCE PYTANIA

 

POTGA WARTOCI FRONTGBIA EMOCJI FRONTSIA KOMPETENCJI FRONT BEZMIAR PRZEKONA FRONTINSPIRUJACE PYTANIA02

 

 

Inspirujące narzędzie , wspierające proces poszerzania świadomości, rozbudowujące słownictwo, dające nową jakość odpowiedzialnej komunikacji z otaczającą Cię rzeczywistością. 

 

Definicje wyjściowe, będące podstawą koncepcji i warunkujące powstanie kart:

 

WARTOŚCI

"Wartością jest to, co uruchamia ludzką motywację”

Termin "wartość" pochodzi od słowa być wartościowym, mieć znaczenie.

Subiektywnie, wartości są zmienne, zależne od czasu, miejsca i okoliczności oraz od tego, kto się do nich odnosi i w nich uczestniczy. Poza ludzką świadomością wartości nie istnieją i nie mają sensu.

Obiektywnie, wartościom przysługuje charakter absolutny i autonomiczny. Przykładem tego rodzaju wartości są: prawda, dobro, piękno, sprawiedliwość. Ludzie w swoim postępowaniu starają się je urzeczywistniać i uczestniczyć w nich, ale niczego w nich nie zmieniają. Wartości są dobrem samym w sobie.

 

Funkcje wartości:    


1. Wartości określają potrzeby i wyznaczają sposób ich zaspokajania.     
2. Wpływają na wybór odległych celów i sposobów ich realizacji.  
3. Wpływają na samoocenę, np., ocenę swojego wyglądu, zdolności, relacji między ludźmi.
4. Wartości wpływają na ocenę wyników własnych działań.

 

Życie samo w sobie jest procesem realizowania określonych wartości. Wybór wartości i zakres ich realizacji świadczy o tym co dla danego człowieka jest ważne. Człowiek jest ukierunkowany na świat wartości: dostrzega je, rozpoznaje, klasyfikuje, realizuje. Całe jego życie jest nieustannym wartościowaniem. Wartości są podstawowym stymulatorem rozwoju. Wartości są układem odniesienia dla norm moralnych, ukierunkowują ludzkie aspiracje, motywują do działania. Wybór wartości dokonuje się przez wolne decyzje, które są wyrazem wolności człowieka.

 

EMOCJE

„Emocje, to motywatory ludzkich działań“

Emocje - stan umysłowego i fizjologicznego pobudzenia koncentrującego się na jakimś wydarzeniu ważnym dla danej jednostki. Pomagają nam skierować uwagę na istotne sytuacje i reagować na nie, przekazując innym ludziom nasze intencje. Emocje powodują zmiany w przebiegu procesów myślenia, spostrzegania, pamięci. Emocje o umiarkowanym natężeniu podnoszą sprawność działania, emocje o bardzo dużym natężeniu (zwłaszcza negatywne) mogą je dezorganizować.

 

Cztery składniki emocji:

 

 • pobudzenie fizjologiczne, reakcja organizmu, np. łomotanie serca
 • interpretacja (ocena) poznawcza, świadome rozpoznanie i opisanie sytuacji
 • subiektywne odczucia mające źródło zarówno w mózgu, jak i we wspomnieniach związanych ze stanem organizmu w analogicznej sytuacji
 • ekspresja behawioralna (mimiczna i pantomimiczna ), przejawiająca się w zachowaniu

 

Podział emocji:       
         
a) ze względu na źródło
    
pierwotne - wywoływane przez bodźce pierwotne, czyli takie, których znaczenie rozumiemy instynktownie, a reakcja na nie jest wrodzona; pochodzą głównie z narządów zmysłów
wtórne - wywoływane przez bodźce wtórne, czyli takie, których znaczenie nadane jest przez społeczeństwo

b) ze względu na reakcję  
pozytywne (np. radość, zainteresowanie), zdarzenie wywołujące emocje jest zgodne z naszymi celami negatywne (np. złość, smutek), zdarzenie wywołujące emocje nie jest zgodne z naszymi celami.

 

KOMPETENCJE

„Kompetencje, to zdolności i umiejętności pozwalające osiągać cele“

Kompetencje określane są jako zakres czyjejś wiedzy, umiejętności lub odpowiedzialności. Kompetencja jest złożoną, praktyczną i ważną umiejętnością wyższego rzędu, która dotyczy, nie samego działania (systemu czynności), a przede wszystkim potrzebnej wszystkim dla rozwoju i życia, zdolności danej osoby.

 

Podział kompetencji:         osobiste                        społeczne
                                       menadżerskie                specjalistyczne

Kompetencja jest konstruktem czysto teoretycznym. Oznacza to, że nie może ona istnieć w oderwaniu od zachowań, które ją prezentują. Innymi słowy – nie można mówić o posiadaniu kompetencji bez odniesienia się do konkretnych zachowań, które są przejawem posiadania danej kompetencji bądź jej braku. 

 

Kompetencja jest połączeniem trzech elementów:

1/ Wiedzy z danego zakresu – czyli „wiem co”

2/ Umiejętności – czyli „umiem, potrafię, wiem jak”

3/ Postawy – czyli „chcę, jestem gotów wykorzystać moją wiedzę i umiejętności”

 

 

PRZEKONANIA

 „Przekonania, to najsilniejsze determinanty jakości naszego życia”

Przekonania, to wyobrażenia dotyczące tego, jak wygląda rzeczywistość. Często są uważane za prawdy, fakty życiowe, lecz nimi nie są. Są to tzw. myśli automatyczne, z których część może okazać się zupełnie nieprawdziwa, a wynikająca z „błędów poznawczych”. 

Przekonania mogą działać na naszą korzyć wtedy, kiedy pełnią rolę wspierającą, pozwalającą nam osiągnąć zamierzone cele, są wówczas przekonaniami uskrzydlającymi. Przekonania ograniczające blokują nasze działanie i powodują, że włączają się hamulce, przez które nie osiągamy zamierzonych celów. Źródłami przekonań są: 1/ wychowanie w rodzinie, szkole, 2/ modelowanie przez ważne dla nas osoby (rodzice, dziadkowie, przyjaciele, nauczyciele, znajomi), 3/ doświadczenia z przeszłości, 4/ doświadczenia osobiste, zawodowe, 5/ nasza wyobraźnia.

Każde przekonanie determinuje nasze  zachowania i postrzeganie świata. Od naszych przekonań zależy to, w jaki sposób jesteśmy odbierani i postrzegani przez inne osoby. Mapa naszego życia uwarunkowana jest mapą naszych przekonań, to one decydują o wyborze ścieżki, kiedy stoisz przed dylematem, którędy pójść.

Zmiana przekonań prowadzi do zmiany reguł postępowania i wzorców zachowań, czego konsekwencją są zmiany efektów naszych działań. Należy zmienić przymus (żądanie) na preferencję (chęć).         

Przykładowe techniki zmiany przekonań: 

 • eksperyment behawioralny – doświadczenie i weryfikacja przekonań, prowadzące do wypracowania nowych działań,
 • metoda Kaizen – wprowadzanie zmian małymi krokami,
 • zmiana perspektywy – przyjmowanie i sprawdzanie innych przekonań dotyczących siebie i świata.

 

 

PYTANIA

 

PYTANIE, to zwrot prowadzący do znajdowania odpowiedzi.

 

Pytanie – może być rozumiane jako lingwistyczne wyrażenie będące prośbą uzyskania informacji lub jako sama ta prośba.
Celem pytania jest otrzymanie odpowiedzi, choć istnieją pytania na które nie trzeba jej udzielać, gdyż jest ona znana (np. Pytania retoryczne).

 

Inspirujące Pytania™, to kolejna, piąta talia kart serii Metamorfozy Świadomości. Zbiór 100 pytań osadzonych w kontekście wartości, emocji, kompetencji i przekonań, pozwalających w pełni odkryć i zrozumieć drzemiący w nas potencjał.

 

Jest tylko jeden sposób aby się czegoś dowiedzieć, trzeba zadać pytanie!

 

Odwaga kwestionowania tego co znane i zadawanie pytań, inspirują do zmiany, motywują do działania. Zadając sobie pytania, zmieniasz perspektywę, widzisz i rozumiesz więcej. Odpowiadając na postawione sobie pytania, kreujesz nową rzeczywistość, zaczynasz działać, to co robisz nabiera innego wymiaru. Dobrze zadane pytanie prowokuje do poszukiwania rozwiązań, bywa niewygodne, pozostaje w pamięci i zmusza do szukania nowych odpowiedzi.

 

Bądźmy wdzięczni za każde pytanie. Cieszmy się, kiedy ludzie kwestionują nasze poglądy, opinie, wiedzę, zadając nam pytania. Bądźmy życzliwi dla tych, którzy dają nam szansę dzięki zadanemu pytaniu, zastanowić się nad zagadnieniem raz jeszcze, spojrzeć z innej perspektywy. Jak prowadzą mnie pytania przez meandry mojej własnej świadomości i wiedzy o mnie samym?

 

Na chwilę zatrzymania Inspirujące Pytania™ –Metamorfozy Świadomości™

 

 

Recenzja narzędzia

METAMORFOZY ŚWIADOMOŚCI™ – zestaw 311 kart tematycznych, pogrupowanych
w trzech obszarach: POTĘGA WARTOŚCI, SIŁA KOMPETENCJI, GŁĘBIA EMOCJI. Jest to zarazem inspirujące jak też praktyczne narzędzie oferujące olbrzymią ilość możliwości do twórczego wykorzystania podczas pracy coachingowej, mentoringowej, trenerskiej, managerskiej, a także partnerskiej i rodzicielskiej. Przy ich użyciu można pracować z klientami indywidualnie – wówczas karty stają się narzędziem do eksplorowania i pogłębiania samoświadomości oraz poszukiwania wewnętrznej spójności, co wspiera dokonywanie wyborów i planowanie działań w zgodzie ze sobą. W pracy zespołowej karty stają się platformą ułatwiającą komunikację, poszerzają perspektywę
i mogą prowadzić poprzez lepsze zrozumienie intencji wszystkich członków grupy do prawdziwego porozumienia i współpracy.

Karty wpierają rozwój emocjonalnych i intuicyjnych aspektów naszego umysłu, porządkują świat wewnętrznych dylematów oraz budują pełne zrozumienie znaczenia określeń dla najważniejszych sfer naszego życia jakimi są Wartości, Kompetencje
i Emocje. 
Praca z kartami daje szansę na rozwojowe doświadczanie metamorfoz naszej świadomości.

 dr Lidia D. Czarkowska

Cel wykreowania, opracowania i rozpowszechniania narzędzia

 
METAMORFOZY ŚWIADOMOŚCI™

 

CEL GŁÓWNY:

 • DZIELENIE SIĘ DOŚWIADCZENIEM I METODAMI PRACY COACHA, MENTORA, TRENERA, MEDIATORA
 • WSPARCIE I WZBOGACENIE NARZĘDZI PRACY COACHA, MENTORA, TRENERA, MEDIATORA

CEL POŚREDNI:

 • SYSTEMATYZOWANIE SŁOWNICTWA W ZAKRESIE WARTOŚCI, KOMPETENCJI, EMOCJI
 • WZBOGACENIE ZASOBU POJĘĆ DOTYCZĄCYCH WARTOŚCI, KOMPETENCJI, EMOCJI
 • DOSTARCZENIE NOWYCH NARZĘDZI PRACY COACHINGOWEJ, SZKOLENIOWEJ
 • UZUPEŁNIENIE ZESTAWU DO ĆWICZEŃ COACHINGOWYCH, SZKOLENIOWYCH
 • WSPARCIE ELEMENTÓW GIER I ZABAW ROZWOJOWYCH

 

GRUPA DOCELOWA:

Karty mają zastosowanie wszędzie tam, gdzie zachodzi potrzeba pracy z wartościami emocjami i kompetencjami. Narzędzie szczególnie dedykowane jest dla poniższych dziedzin:

 • coaching indywidualny, grupowy, zespołowy,
 • mentoring indywidualny, grupowy,
 • mediacje biznesowe, w organizacji, rodzinne,
 • doradztwo,
 • zarządzanie ludźmi,
 • szkolenia, warsztaty,       
 • nauczanie dzieci i dorosłych,      
 • gry i zabawy.                   

 

UŻYTECZNOŚĆ KART:

1. KOMUNIKOWANIE W OBSZARACH:     

> WARTOŚCI

> KOMPETENCJI

> EMOCJI

> PRZEKONAŃ

 

 • W KONTEKŚCIE: JEDNOSTKI, ZESPOŁU, ORGANIZACJI, RODZINY, GRUP SPOŁECZNYCH.

2. EKSPLOROWANIE TERAŹNIEJSZOŚCI:

 • ZADAWANIE PYTAŃ
 • ZMIANA PRZEKONAŃ
 • CELE
 • MISTRZOSTWO
 • INTUICJA
 • CELOWOŚĆ
 • WIZJA
 • MISJA

3. PROJEKTOWANIE PRZYSZŁOŚCI:

 • SŁUCHANIE
 • ZADAWANIE PYTAŃ
 • INTUICJA
 • STAWIANIE WYZWAŃ
 • WYJAŚNIANIE
 • AKCEPTACJA
 • ARTYKULACJA

4. ŻYCIE ZGODNE Z PREZENTOWANYM MODELEM ŚWIATA:

 • RÓWNOWAGA
 • ZAUFANIE
 • ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 

5. WSPARCIE I UZUPEŁNIENIE W PRACY Z NARZĘDZIAMI COACHINGOWYMI:

 • KOŁO ŻYCIA, WARTOŚCI, KOMPETENCJI, EMOCJI, PERSPEKTYW, ARCHETYPÓW
 • SIATKA KOMPETENCJI / CELÓW/ ZASOBÓW/ MOTYWATORÓW/ DZIAŁAŃ / OBAW 
 • OKREŚLANIE CELÓW, WSZYSTKIE CELE, OPIERAJĄ SIĘ NA WYZNAWANYCH PRZEZ NAS WARTOŚCIACH!
 • METODA C5, ZADAWANIE PYTAŃ:

Co mogę ZACZĄĆ robić?

Co mogę PRZESTAĆ robić?

Czego mogę WIĘCEJ robić?

Czego mogę MNIEJ robić?

Co mogę INACZEJ robić? 

 • METODA 5 Why? ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW DROGĄ DEDUKCJI. METODA TA POLEGA NA PIĘCIOKROTNYM PYTANIU „DLACZEGO?”


PRZYKŁAD - PROBLEM: Podwładny nie wykonał zadania na czas

1.DLACZEGO nie wykonałeś zadania na czas?

2.DLACZEGO zadanie zajęło Ci więcej czasu?

3.DLACZEGO wyszedłeś na spotkanie z klientem?

4.DLACZEGO spotkanie z klientem było ważniejsze od wykonania zadania?

5.DLACZEGO uległeś presji klienta?

KONKLUZJA: PODWŁADNY MUSI NAUCZYĆ SIĘ OKREŚLAĆ PRIORYTETY W SWOJEJ PRACY

 

 • IDENTYFIKACJA PRZEKONAŃ WSPIERAJĄCYCH I OGRANICZAJĄCYCH
 • P A W (POSSIBILITY, ABILITY, WORTHINES) JAK NIE SPRAWDZISZ, NIE BĘDZIESZ WIEDZIAŁ!
 • POZIOMY DIELTSA
 • PRZERAMOWANIA – ZMIANA KONTEKSTU, ZNACZENIA, PERSPEKTYWY
 • KOTWICE / SKOJARZENIA
 • ZARZĄDZANIE SOBĄ I OSOBISTĄ ENERGIĄ

6. GRY I ZABAWY SZKOLENIOWE
7. ĆWICZENIA WARSZTATOWE
8. ZABAWA Z DZIEĆMI


”METAMORFOZY ŚWIADOMOŚCI

 

Metamorfozy świadomości to kreowanie życia, codzienności i otaczającej Cię rzeczywistości  poprzez pryzmat wartości, emocji i kompetencji i przekonań. To odwaga w zadawaniu inspirujących pytań. To determinacja w szukaniu słusznych odpowiedzi.

Zdobądź nową orbitę świadomości !!!

Jak rozmawiasz z bliskimi Ci osobami o najważniejszych dla Was wartościach, którymi kierujecie się  w życiu? Opowiedz i wytłumacz Dziecku czym są wartości, jak je nazywać, jak o nich mówić.

Jak często pytasz swojego Klienta, o emocje towarzyszące mu w kreowaniu miejsca, w którym będzie spał, jadł, czytał książki, kochał? Zapytaj, jakie emocje ma budzić
w nim jego nowy dom? Zastanów się co twój Klient chce poczuć w sobie, kiedy zamieszka w nowym wnętrzu?

Co powoduje, że  w kontaktach biznesowych starasz się działać zgodnie z zasadą win – win (wygrany – wygrany)? Jakie kompetencje są dla Ciebie ważne i niezbędne, byś mógł działać w myśl tej właśnie zasady?

Od jak dawna zauważasz, że posiadane wspierające przekonania, ułatwiają podejmowanie kluczowych decyzji? Czy zmagasz się z tkwiącymi głęboko w Twojej świadomości przekonaniami, które powodują strach, obojętność, zniechęcenie? Niech fundamentem Twojej samoświadomości i podstawą działania będą niezmienne wartości, którymi kierujesz się w życiu. Do prezentowanych przez siebie wartości dołącz emocje, o które chcesz zadbać. Wykorzystaj siłę kompetencji, by żyć świadomie. Zmień towarzyszące Ci, ograniczające przekonania na te, które będą wspierać każdy aspekt Twojego życia.

 

To, czy człowiek jest inteligentny poznaje się po jego odpowiedziach.
To, czy jest mądry - po pytaniach. N. Mahfuz

 

Jest tylko jeden sposób aby się czegoś dowiedzieć, Trzeba zadać pytanie ! Czym jest pytanie?

 

Sprawą do rozstrzygnięcia, zagadnieniem, problemem.

 

Życzę Ci odwagi w stawianiu sobie najistotniejszych pytań dotyczących Twojej egzystencji, sensu życia, miłości, cierpienia, śmierci.

 

Życzę Ci, abyś na najważniejsze dla Ciebie pytania potrafił odpowiedzieć okrzykiem prawdy wyrażonym radością, smutkiem, zadziwieniem.

 

Pytania są jak łódź, która może Cię zabrać na drugi brzeg rzeczywistości.

 

Od Potęgi Wartości™ przez Inspirujące Pytania™ na kolejną orbitę Metamorfoz Świadomości™

 

Narzędzie Metamorfozy Świadomości™, można zamawiać, pisząc na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. , lub poprzez kontakt na stronie www.lach-partnerzy.pl

 

Przykłady zastosowania narzędzia Metamorfozy Świadomości™

  

CENY

POTĘGA WARTOŚCI™ - 426,00 PLN/netto + 23% VAT

GŁĘBIA EMOCJI™ - 426,00 PLN/netto + 23% VAT

SIŁA KOMPETENCJI™ - 426,00 PLN/netto + 23% VAT

BEZMIAR PRZEKONAŃ™ - 426,00 PLN/netto + 23% VAT

INSPIRUJĄCE PYTANIA™ - 426,00 PLN/netto + 23% VAT