Lach & Partnerzy

logo-meta                     acccl-kopia


Warsztaty

Warsztaty to intensywna forma nauki, w której członkowie grupy uczą się przede wszystkim dzięki swojej aktywności. U źródeł tej formy nauczania leżą

współczesne koncepcje dotyczące ludzkiej natury, pracy w grupie i procesu uczenia się. Warsztat wymaga od uczestników zarówno zaangażowania

emocjonalnego, jak i intelektualnego. W trakcie procesu edukacyjnego ujawniają się mechanizmy psychospołeczne, które stanowią kontekst wszystkich

interakcji w grupie.

Uczestnicy mają wpływ na to w jakim kierunku podąża ich nauka. Każda osoba sama decyduje, jak bardzo chce wejść w dane doświadczenie. Dzięki temu ma

szansę wziąć odpowiedzialność za swój rozwój i stawiać sobie wyzwania odpowiadające jej obecnemu stanowi psychofizycznemu. W atmosferze

bezpieczeństwa i zaufania nabiera większej pewności i stopniowo podejmuje coraz ambitniejsze cele.

 

Styl pracy

Odpowiedzieć na potrzeby Kluczowe jest dla nas rozpoznanie potrzeb Klienta. Kierujemy się zasadą, że skuteczne jest tylko to oddziaływanie, które

odpowiada na rzeczywiste potrzeby, które (często) nie są tożsame z oczekiwaniami. Analiza potrzeb dokonywana jest na podstawie wiedzy o Kliencie,

uzyskanej z materiałów i informacji udostępnionych przez Klienta oraz na podstawie przeprowadzonych rozmów, shadowingu i narzędzi diagnostycznych.

 

Korzystać z procesu grupowego.

 

Siłą naszej pracy jest uwzględnianie procesu, który zachodzi w każdej grupie.

 

Korzyści płynące z pracowania na procesie grupowym:

Uruchomienie aktywności poszczególnych członków grupy, wzbogaca ją całą i czyni na swój sposób wyjątkową. Dzięki tej aktywności następuje

indywidualne uczenie się przez doświadczanie. 

Synergia grupy - grupa jako całość i swojego rodzaju organizacja, osiąga lepsze wyniki niż jej poszczególni członkowie. Wzrost ten odnosi się także

do zysków indywidualnych. Każdy z uczestników ma szansę pokazać, co wartościowego może dać grupie. To pośrednio prowadzi do wzajemnego

stymulowania się jej członków. Powstaje dzięki temu większa spójność i grupa staje się zespołem. Zespół ten tworzy wtedy własne normy i dzięki

temu kolejne zadania, których będzie się podejmował, będą wykonywane z większą skutecznością i efektywnością. 

Zyski płynące z procesu grupowego są długoterminowe i objawiają się w momencie gdy grupa ma już wspólny czas za sobą.

 

 Kierunek oddziaływania

Człowiek

W naszej pracy najpierw koncentrujemy się na wzmacnianiu człowieka. Pracujemy na rzecz wzrostu samoświadomości, refleksyjności i osobistej odpowiedzialności.

Relacja

Następnie szczególną uwagę kierujemy na relacje interpersonalne. Pracujemy na rzecz wzmacniania wzajemnego zrozumienia, efektywnej komunikacjii

i rozwiązywania konfliktów (zgodnie z zasadą win – win).

Zespół

Pracując z kadrą kierowniczą koncentrujemy się na uświadomieniu  i uwolnieniu potencjału tkwiącego w zespole, w zakresie podejmowania decyzji

i odpowiedzialności zespołowej.

Organizacja

Życie całego systemu jakim jest organizacja może być opisane na wielu poziomach: środowiska pracy, zachowań, umiejętności, przekonań, wartości

i misji. Uwzględniając złożoną naturę organizacji pomagamy zrozumieć i uporządkować wzajemne wpływy poszczególnych poziomów. Tym samym uczymy liderów wiązać cele ich zespołów i poszczególnych pracowników z celami organizacji.

 

 

 

01

 

CZŁOWIEK        RELACJA        ZESPÓŁ        ORGANIZACJA 

 


 

Opracowanie©: Katarzyna Żak – Ratajczak; Tomasz Żak.

Kontakt:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , tel.: (+48) 693 08 47 47