Lach & Partnerzy

logo-meta                     acccl-kopia


Każda organizacja jest zbudowana z grup większych, czy mniejszych.

Grupa jest najskuteczniejszym środowiskiem do rozwoju umiejętności interpersonalnych. Rozwój indywidualny osoby zawsze następuje w kontekście

funkcjonowania w grupie.

Dobrze funkcjonujące grupy wspierają współpracę, twórcze działanie i adaptację. Nauka i rozwój jest mnożony przez ilość uczestników

w zespole – każdy się uczy od każdego, każdy wnosi do grupy własne umiejętności, silne strony i doświadczenie.

Jakość grupy ma zatem ogromny wpływ na budowanie przewagi biznesowej całego przedsiębiorstwa.

 

Korzyści wynikające z coachingu zespołowego: 

możliwość modelowania ról w zespole, 

konstruktywne wykorzystanie siły, jaką daje pozytywna presja grupy,

identyfikowanie się z czymś większym niż tylko skupienie na sobie  – zobaczenie większego obrazu, 

korygowanie zachowań w bezpieczny i naturalny sposób dzięki konstruktywnym informacjom zwrotnym od współpracowników, 

wzmacnianie identyfikacji z organizacją i podążanie wg określonych wartości i celów, 

lepsze zrozumienie innych i lepsze wykorzystanie różnic w zespole postrzeganych jako korzyść, a nie przeszkoda, 

świadomość własnych silnych i słabych stron.

 

Coach wspólnie z zespołem, pracują nad osiągnięciem celu zwracając uwagę na poszczególnych członków zespołu oraz współpracę wszystkich,

jako jednej grupy. Ważne jest, aby cel coachingu był wspólny dla wszystkich pracowników zespołu i bezpośrednio ich dotyczył.

Podczas całego procesu coachingowego można monitorować realizację uzgodnionych celów i na bieżąco wprowadzać korekty, gdy jest to konieczne.

Nowe zachowania mogą ulec zaniedbaniu w momencie presji czasu, wymagań dotyczących jakości wykonywanej pracy, dlatego proces coachingowy

składający się z kilku spotkań daje możliwość weryfikowania sytuacji w zespole.

 

Coaching zespołowy jest jednym z najskuteczniejszych sposobów poprawy współpracy członków zespołu, gdyż praca odbywa się

jednocześnie ze wszystkim pracownikami. Przy asyście coacha zespół może poruszać tematy, "o których nie mówimy” i samodzielnie rozwiązywać sporne

kwestie.

 

Cele w coachingu zespołowym mogą być podzielone na dwie grupy: 

merytoryczne – w odniesieniu do wykonania konkretnego zadania przez cały zespół związany z celami organizacji, 

jakościowe – dotyczące możliwości skutecznej współpracy wszystkich członków zespołu na rzecz postawionych celów.

 

Celem merytoryczne: 

samo zdefiniowanie celu dla zespołu, jako elementu scalającego i ukierunkowującego, 

wypracowanie wspólnej strategii działania, 

ustalenie planu wdrożenia strategii.

 

Cele jakościowe:

poprawa komunikacji w zespole,w

prowadzenie konstruktywnej krytyki w zespole, 

budowanie zaufania w zespole.

 

Zasady organizacyjne coachingu zespołowego:

grupa 5 -10 pracownikó(duże zespoły są dzielone na mniejsze grupy).

spotkania raz w miesiącu.

jedna sesja trwa 3-4h.

 

Opracowanie/Projekt©: Katarzyna Żak – Ratajczak; Tomasz Żak

Coach: Tomasz Żak, współprowadząca: Katarzyna Żak – Ratajczak