Lach & Partnerzy

logo-meta                     acccl-kopia


Sekcja 1: Zasady profesjonalnego postępowania

Jako coach:

Nie  będę  świadomie  wygłaszać  publicznie  żadnych  nieprawdziwych  lub  wprowadzających  w  błąd stwierdzeń dotyczących oferowanych przeze mnie usług ani wygłaszać nieprawdziwych oświadczeń w żadnej pisemnej formie związanych z profesją coachingu, moją akredytacją lub ICF.

Będę  precyzyjnie  przedstawiać  moje  kwalifikacje  coacha,  wiedzę  specjalistyczną,  doświadczenie, certyfikaty i akredytacje ICF.

Będę doceniać i szanować wysiłki i wkład innych osób oraz nie będę przedstawiać ich jako własne. Mam  świadomość, iż złamanie  tego  standardu  może  być  podstawą  do  zastosowania  wobec  mnie środków prawnych.

Zawsze będę się starać rozpoznawać kwestie personalne, które mogą pozostawać w konflikcie, kolidować lub negatywnie wpływać na mój coaching lub profesjonalną relację coachingową. Kiedy fakty i okoliczności będą tego wymagać, niezwłocznie poszukam profesjonalnej pomocy i określę działania,  które  należy  podjąć,  włącznie z  rozważeniem, czy odpowiednie będzie zawieszenie lub zakończenie moich relacji coachingu.

Będę postępować zgodnie z kodeksem etycznym ICF we wszystkich działaniach związanych ze szkoleniami coachingowymi, mentoringiem coachingowym i superwizją coachingową.

Będę  kompetentnie  i  uczciwie  przeprowadzać  i  sprawozdawać  badania,  postępując  z  przyjętymi naukowymi  standardami  i  stosownymi  wytycznymi.  Moje  badania  będą  prowadzone  po  uzyskaniu niezbędnej zgody lub przyzwolenia zaangażowanych osób, z zastosowaniem metod, które będą chronić uczestników przed ewentualnymi szkodami. Wszystkie działania związane z badaniami będą wykonywane zgodnie z przepisami kraju,

w którym będą prowadzone.

Będę w odpowiedni sposób utrzymywać, przechowywać i usuwać zapisy prac wykonane w związku z praktyką coachingu w sposób, który uwzględnia poufność, bezpieczeństwo, prywatność i przestrzeganie wszystkich przepisów, które mają zastosowanie.

Będę korzystać z informacji kontaktowych (adresy e-mail, numery telefonów itd.) członków ICF jedynie w taki sposób i w takim zakresie, w jakim upoważnia mnie do tego ICF.

 

Sekcja 2: Konflikt interesów

Jako coach:

Będę się starać unikać konfliktu interesów lub potencjalnego konfliktu interesów i otwarcie ujawnię każdy taki konflikt. Zaproponuję wycofanie się kiedy taki konflikt wystąpi.

Ujawnię klientowi oraz jego sponsorowi informację o całym przewidywanym, pochodzącym od innych osób wynagrodzeniu, które mogę zapłacić albo otrzymać za skierowanie klienta.

Będę świadczyć usługi w zamian za inne usługi, towary lub inne wynagrodzenie o charakterze niepieniężnym tylko wtedy, gdy nie będzie to powodować pogorszenia relacji coachingu.

Nie będę świadomie przyjmował żadnych osobistych, zawodowych ani finansowych korzyści wynikających z relacji klient-coach innych niż formy wynagrodzenia określone w umowie lub kontrakcie.

 

Sekcja 3: Profesjonalne postępowanie wobec klientów

Jako coach:

Nie będę świadomie wprowadzać w błąd ani wygłaszać nieprawdziwych stwierdzeń o tym, co klient lub sponsor uzyska podczas procesu coachingu lub ode mnie jako coacha.

Nie będę udzielać obecnym ani potencjalnym klientom informacji lub rad, o których wiem lub podejrzewam, że są mylne lub nieprawdziwe.

Będę mieć z klientami i sponsorami jasne umowy lub kontrakty. Będę przestrzegać wszystkich uzgodnień i umów zawartych w kontekście profesjonalnych relacji coachingu.

Przed pierwszą sesją lub w jej trakcie uważnie wyjaśnię i będę starać się zapewnić, by mój klient i sponsor zrozumieli charakter coachingu, granice poufności, uzgodnienia finansowe i inne warunku kontraktu lub umowy dotyczącej coachingu.

Będę  odpowiedzialny/a  za  wyznaczanie  jasnych,  odpowiednich  i  wrażliwych  na  kulturę  granic decydujących o potencjalnym kontakcie fizycznym z klientem lub sponsorem.

Nie będę mieć kontaktów seksualnych z jakimkolwiek bieżącym klientem lub sponsorem.

Będę szanować prawo klienta do zakończenia procesu coachingu w jego dowolnym momencie z zastrzeżeniem zapisów umowy lub kontraktu. Będę czujny/a na wskazówki świadczące o tym, że relacja coachingu przestaje przynosić mojemu klientowi korzyści.

Zachęcę klienta lub sponsora do wprowadzenia zmian, jeżeli uznam, że klient lub sponsor byliby lepiej obsługiwani przez innego coacha lub inne środki.

Będę zalecać klientowi korzystanie z usług innych specjalistów, kiedy uznam to za odpowiednie lub konieczne.

 

Sekcja 4: Poufność/Prywatność

Jako coach:

Będę ściśle przestrzegać poufności informacji pochodzących od mojego klienta i sponsora. Będę posiadać jasną umowę lub kontrakt przed przekazaniem informacji osobom trzecim, chyba że będzie wymagało tego prawo.

Będę posiadał jasno określone umową warunki, na jakich informacje o coachingu będą wymieniane pomiędzy coachem, klientem i sponsorem.

Działając jako trener dla uczących się coachów, wyjaśnię im zasady polityki poufności.

Zarządzając coachami lub innymi osobami, którzy w moim imieniu świadczą usług klientom i sponsorom za wynagrodzeniem lub bezpłatnie, zapewnię przestrzeganie Części 2, Sekcji 4: Poufność/Prywatność oraz pozostałych zapisów Kodeksu etycznego ICF, które będą miały zastosowanie.

 

Zobowiązania Etyczne ICF

 

Jako Profesjonalny Coach, przyjmuję do wiadomości i zgadzam się uznawać moje etyczne i prawne zobowiązania w stosunku do moich klientów i sponsorów, kolegów i ogólnie do społeczeństwa. Ślubuję przestrzegać do Kodeksu Etycznego ICF i stosować te standardy w stosunku do wszystkich dla których jestem coachem. Jeśli złamię niniejsze Zobowiązanie Etyczne lub którąkolwiek część Kodeksu  Etycznego  ICF,  zgadzam  się  iż  ICF  może  według  własnego  uznania  uznać  mnie odpowiedzialnym za to zachowanie. Ponadto zgadzam się, iż moja odpowiedzialność w stosunku do ICF za jakiekolwiek wykroczenia może obejmować sankcje takie jak, utratę mojego członkostwa w ICF lub mojej akredytacji ICF.