Lach & Partnerzy

logo-meta                     acccl-kopia


International Coach Federation (ICF) jako pierwsza organizacja na świecie stworzyła i zaproponowała definicję i filozofię coachingu, a także doprowadziła do stworzenia standardów etycznych, których członkowie zobowiązani są przestrzegać. ICF stosuje Kodeks Etyczny dla członków oraz akredytowanych coachów, jak również realizuje proces obsługi zażaleń dla wszystkich, którzy mają zastrzeżenia dotyczące członków lub akredytowanych coachów ICF. Zarówno  coachowie, jak  i wszyscy  zainteresowani powinni znać  i być świadomi  obowiązywania zasad etycznych i możliwości  odwoływania  się  w  przypadku  stwierdzenia  braku  ich  dotrzymywania,  jak  również wszystkich standardów, jakich profesjonalni coachowie ICF zobowiązani są przestrzegać.

 

Poniżej Kodeks Etyczny ICF.

 

Definicja Coachingu

Coaching: Coaching jest partnerską współpracą z klientami w prowokującym do myślenia i kreatywnym procesie, który inspiruje ich do maksymalizacji swojego osobistego i zawodowego potencjału

Profesjonalna  relacja  coachingowa:  Profesjonalna  relacja  coachingowa  ma  miejsce,  gdy  coaching odbywa się na podstawie umowy lub kontraktu, który definiuje odpowiedzialności obu stron

Profesjonalny coach ICF: Profesjonalny coach ICF zgadza się stosować Kluczowe Kompetencje ICF oraz ślubuje postępować zgodnie z Kodeksem Etycznym ICF.

 

W celu wyjaśnienia ról występujących w relacji coachingowej, często konieczne jest rozróżnienie pomiędzy klientem i sponsorem. W większości przypadków klient i sponsor to ta sama osoba i wtedy określana jest nazwą Klient.

 

Jednak, dla celów identyfikacji International Coach Federation definiuje te role następująco:

 

Klient: Klientem jest osoba, która jest coachowana

Sponsor: Sponsorem nazywana jest osoba lub organizacja, która płaci lub zapewnia dostarczenie usług coachingowych

 

W każdym przypadku, kontrakt lub umowa na usługi coachingowe powinny jednoznacznie określać prawa, role i odpowiedzialności zarówno klienta,

jak i sponsora, w przypadku jeśli nie są tą samą osobą.Standardy Etycznego Postępowania ICF

 

Preambuła: Profesjonalny coach ICF dąży do postępowania w sposób, który pozytywnie reprezentuje profesję coachingową, szanuje odmienne podejścia do coachingu oraz respektuje mające zastosowanie kodeksy i regulacje prawne.